امان محمد ضيائي فر
امان محمد  ضيائي فر

امان محمد ضيائي فر

دانشکده: صنایع غذایی

رتبه علمی: دانشيار

گروه آموزشی:

پست الكترونيكي: Ziaiifar(at)gau(dot)ac(dot)ir

  بازديد : 20119
Copyright © 2014
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان